Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AUTOMOTIVE LIGHTING S.R.O., IČ 251 33 152, se sídlem Pávov 113, 58601 Jihlava, Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka 36062 C (dále jen „Správce”)

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Jihlava – Pávov 113, PSČ 586 01, adresa datové schránky: 4n8cc5v.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace výběrového řízení na obsazení volné pracovní pozice u správce a uzavření pracovní smlouvy s vybraným kandidátem a v této souvislosti provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi uchazečů o zaměstnání u správce.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou také osoby podílející se na realizaci výběrového řízení za účelem uzavření smlouvy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Cookies

Soubory cookies používáme k optimalizaci využití webových stránek. Používáme je také k získání anonymních, souhrnných statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové stránky. Informace tak pomohou zlepšit strukturu a obsah stránek.

Ukládání cookies můžete upravit přímo ve svém webovém prohlížeči, ve výchozím nastavení bývá zpravidla povolené. Zde přikládáme odkazy na návody pro nastavení cookies v nejpoužívanějších prohlížečích a online službách.

Chrome Firefox Internet Explorer Safari Opera

Práva subjektu údajů

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

  • požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,
  • požádat o kopii těchto osobních údajů,
  • požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
  • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
  • na přenositelnost Vašich osobních údajů,

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz//.

Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Automotive Lighting s.r.o.